Procedura de recenzare

PROCEDURA DE RECENZARE A MANUSCRISELOR APROBATE DE CĂTRE COLEGIUL DE REDACȚIE

Recenzarea materialelor prezentate pentru publicare trece prin câteva etape, având drept scop selectarea celor mai valoroase lucrări, asigurându-se astfel calitatea materialului publicat.

La prima etapă articolul ştiinţific sau de sinteză, primit la redacţie pentru publicare preventiv trece prin testul “Software-ul de detectare a Plagiatul”.

Evaluarea primară se realizează de către redactorul – şef adjunct sau redactorul ştiințific şi atrage atenţia asupra componentelor principale pentru un articol științific, dacă denumirea este reflectată în conţinutul articolului, dacă rezumatul reflectă conținutul, cuvintele – cheie corespund conţinutului, dacă analiza literaturii, descrierea propriilor cercetări, experimentul realizat, este correct relatat, sunt făcute concluziile, bibliografia este scrisă după cerinţele ANACEC. Se acordă atenţie la originalitatea şi actualitatea rezultatelor expuse, sunt suficient de noi şi interesante pentru a justifica publicarea; dacă cercetarea prezintă interes pentru persoanele de ştiinţă, dar şi practicieni. Articolul este respins dacă nu îndeplinește cerințele generale, înaintate față de articolele științifice.

La a doua etapă după o constatare că articolul corespunde cerinţelor articolelor ştiinţifice redactorul şef – adjunct, propune articolul spre recenzare la două persoane cu titlul științific, selectate de Consiliului ştiinţific al revistei, competente în domeniul dat. La analiza conţinutului articolului de către recenzent se ia în calcul fiecare element în parte, urmărindu-se dacă: titlul redă în totalitate conţinutul articolului; dacă rezumatul reflectă clar conţinutul articolului; cuvintele-cheie exprimă repere de conţinut; introducerea este concisă şi descrie starea de lucruri, importanţa studiului realizat; cât de bine este cunoscută în literatura de specialitate problema abordată, cu ce date noi completează problema abordată cercetarea actuală. Conţinutul propriu-zis al lucrării susţine argumentări, necesitatea cercetării, reieşind din analiza literaturii în domeniu, corectitudinea figurilor, tabelelor, rezultatele cercetării realizate sunt explicate şi dacă acestea sunt expuse în mod clar şi într-o succesiune logică.

La a III etapă după evaluarea peer-review de către doi experţi în domeniu, materialul şi referințele primite de la referenți, sunt prezentate la verificare redactorului ştiinţific şi consiliului editorial, care fac recomandări pentru decizia finală. Autorul va fi anunţat de redactorul şef – adjunct, dacă articolul corespunde cerinţelor şi va fi editat sau necesită să fie revizuit. În cazul ambelor recenzii negative – articolul este respins.

Materialele nu se returnează autorului.

Redacrorul șef – adjunct anunță autorul despre decizia de publicare sau necesitatea de a reface/completa articolul.