Cerințe tehnice de redactare

CERINȚELE TEHNICE DE REDACTARE A ARTICOLELOR

CERINȚELE TEHNICE DE REDACTARE A ARTICOLELOR

Materialul prezentat pentru publicare trebuie să abordeze subiecte de cercetare originale și trebuie să respecte regulile înaintate de ANACEC faţă de articolele ştiinţifice şi cerinţele propuse de redacţie.

Textul articolului ştiinţific trebuie să fie scris în limba română sau în limba în care se exprimă autorul, de circulație internațională în mediul academic: rusă, engleză, franceză, germane. Textul este scris cu caractere 12, Times New Roman, folosind formatul A4 cu margini de 2x2x2x2,5 cm cu interval 1,0; volumul 7-12 pagini şi să respecte următoarea structură:

 1. Titlul lucrării: română, engleză; şi în limba autorului ( de ex. rusă) cu bold.
 2. Date despre autor (N. P. – în română şi engleză şi în limba autorului cu bold; titlul ştiinţific, gradul didactic, afilierea instituțională. postul ocupat şi regiunea unde îşi desfăşoară activitatea – în l. română/engleză.
 3. Rezumat (200-150 de semne) în limbile: română / engleză / şi limba autorului (l. rusă, franceză ş.a.).
 4. Cuvinte – cheie (5-7 cuvinte) în română, engleză: şi în limba autorului ( de ex. rusă).
 5. Introducerea, actualitatea problemei.
 6. Conţinutul propriu-zis al lucrării să fie expus după următoarea structură: analiza literaturii la problema abordată, scopul şi ipoteza cercetării, metodele aplicate, rezultatele obţinute şi discuţiile, reflectarea datelor statistice în tabele, figuri/diagrame. Sub figură se indică numărul de ordine şi denumirea figurii. Tabelele se numerotează consecutiv şi sunt însoţite de titlu înaintea tabelului.
 7. Fiecare figură și tabel sunt explicate și în text.
 8. Concluzii generale, recomandări la subiectul abordat elaborate la un nou nivel.
 9. Referinţele bibliografice după cerinţele înaintate de CNAA, înserată în acoladă pătrată în text cu indicarea pag. [12, pag. 213] – dacă sunt luate din textul autorului indicat sau ideile la general [12]. Nu se includ în bibliografie surse care nu au fost folosite în text.
 10. Lista bibliografică se alcătuiește după alfabet în următoarea consecutivitate: română, engleză, franceză, rusă.
 11. La redactarea articolelor, se va folosi ortografia oficială actuală și se vor aplica normele din ultima ediție a DOOM.

În calitatea ei de publicaţie academică cu ACCES DESCHIS, versiunea electronică a articolelor este disponibilă gratuit cititorilor.

Revista nu percepe taxe de la autor pentru depunerea, recenzarea articolului.

Autorii nu achită taxă pentru publicarea articolelor.

 

DECLARAȚIE DE ASUMARE A RĂSPUNDERII

Pentru prevenirea plagiatului și altor furturi intelectuale autorul prezintă declarație pe propria răspundere după modelul

DECLARAŢIE

de asumare a răspunderii

Subsemnatul(a) ____________________________________________

(nume, prenume, funcţie, gradul ştiinţific sau didactic)

prin prezenta, declar pe proprie răspundere, fiind conştient(ă) de implicaţiile legale ale calităţii mele de autor, că întregul conţinut al lucrării mele ___________________________________________________ (denumirea, volumul în pagini A4)

prezentate Psihologie revistă științifico-practică, ISSN 1857-2502 îmi aparţine şi nu a mai fost publicată în altă parte. Menţionez, de asemenea, că am indicat de fiecare dată sursele bibliografice şi nu am reprodus (plagiat), parţial sau în întregime, materiale ale altor autori sau surse neautorizate.

Conștientizez că, în cazul dovedirii falsului în declaraţii, să suport consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezenta Declaraţie este semnată în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeaşi forţă juridică.

Vă invităm la o colaborare fructuoasă !

Cu considerație, colegiul de redacţie.

 

Articolul este evaluat după următorul model:

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC AL PUBLICAŢIEI PERIODICE

PSIHOLOGIE, REVISTĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ ISSN 1857-2502, E-ISSN 2537-6276

******************************************************************************************

Fişă de evaluare

a articolului științific ________________________________________________________

 

Nr. Secţiunea Elementele articolului științific Răspunsuri, comentarii
1. Titlul şi rezumatul articolului Titlul redă adecvat conţinutului articolului?  
Rezumatul exprimă esența conținutului articolului?  
Poate fi înțeles din rezumat problema abordată, fără a citi articolul?  
2. Introducerea Este introducerea concisă?  
Scopul studiului este clar definit?  
Există o analiză argumentată a literaturii pe care se bazează studiul?  
Sunt definiţi termenii de bază utilizaţi în articol?  
Este clar stabilită ipoteza cercetării?  
3.  

 

Metodologia

Ar putea un alt cercetător să reproducă studiul utilizând metodele aplicate de autor sau metodele sunt neclare?  
Sunt selectate justificat instrumentelor de cercetare aplicate (instrumente analitice, metode statistice etc.)?  
Instrumentele de cercetare aplicare permit confirmarea ipotezei ?  
4. Rezultatele Sunt clar explicate rezultatele?  
Ordinea de prezentare a rezultatelor este consecutivă?  
Sunt rezultatele rezonabile şi aşteptate sau ele sunt neaşteptate?  
Rezultatele cercetării sunt explicate suficient de clar?  
5. Comentarea rezultatelor Comentarea rezultatelor este concisă și comparată cu alți cercetători?  
Au stabilit autorii dacă ipoteza sau întrebările ştiinţifice au fost verificate/au primit răspuns?  
Sunt concluziile autorilor justificate prin rezultatele prezentate în studiu?  
În cazul rezultatelor neaşteptate sunt ele comentate adecvat de către autor/i?  
Sunt indicate limitele studiului?  
6. Prezentarea grafică

 

Sunt figurile şi tabelele utilizate potrivit sau sunt necesare prezentări grafice suplimentare?  
Prezintă adecvat figurile şi tabelele rezultatele importante?  
Asigură legendele o explicaţie clară pentru înţelegerea figurilor, fără necesitatea consultării restului articolului?  
7. Referinţe bibliografice

 

Referinţele bibliografice corespund adecvat studiului efectuat ?  
Referinţele bibliografice sunt citate conform Standardul Internaţional ISO 690:2012  
Exisă erori în lista referinţelor? Referinţele au fost citate corespunzător? Sunt prezente în text citări fără indicarea surselor?  
Există surse bibliografice mai importante la subiectul cercetat care nu au fost indicate la referinţe?  
Recomandări Editorului acceptată Returnat pentru a fi completat/respins  
 
Recomandări autorului (modificări/completări; metodici; literatură etc.)  

 

Recenzent:N.P, afilierea   __________________________________________________

Articolele de sinteză necesită să include obligator: Scopul, redactarea bibliografiei după criteriul APA