Pentru autori

PENTRU AUTORI

Vă oferim publicaţia periodică PSIHOLOGIE, revista ştiinţifico – practică, care sperăm că va deveni un ghid şi îndrumător bun pentru activitatea fiecăruia dintre Dumneavoastră. Prin intermediul acestei reviste dorim să vă informăm cu realizările cercetătorilor contemporani, să diseminăm informaţii actuale şi utile pentru oamenii de ştiinţă şi practicieni, să familiarizăm persoanele cointeresate cu rezultatele cercetărilor științifice originale a oamenilor de știință din diverse ramuri ale Psihologiei autohtone şi de peste hotare. Totodată, fiecare dintre Dumneavoastră prin intermediul revistei are posibilitatea să desimineze experiență avansată, propriile cercetări, sondaje.  Se acceptă numai texte procesate în format electronic.

Revista nu percepe taxe de la autor pentru depunerea, redactarea, recenzarea articolului. Autorii nu achită nici o taxă pentru  publicarea articolelor.

 

Declarație de asumare a răspunderii

Pentru prevenirea plagiatului și altor furturi intelectuale autorul prezintă declarație pe propria răspundere după modelul propus:

DECLARAŢIE

de asumare a răspunderii

Subsemnatul(a) ____________________________________________

 (nume, prenume, funcţie, gradul ştiinţific sau didactic)

prin prezenta, declar pe proprie răspundere, fiind conştient(ă) de implicaţiile legale ale calităţii mele de autor, că întregul conţinut al lucrării mele ________________________________________ (denumirea, volumul în pagini A4) _______________________________ prezentate Psihologie revistă științifico-practică, ISSN 1857-2502 îmi aparţine şi nu a mai fost publicată în altă parte. Menţionez, de asemenea, că am indicat de fiecare dată sursele bibliografice şi nu am reprodus (plagiat), parţial sau în întregime, materiale ale altor autori sau surse neautorizate.

Conștientizez că, în cazul dovedirii falsului în declaraţii, să suport consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prezenta Declaraţie este semnată în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeaşi forţă juridică.